Navigace

Obsah

Doplňující informace

č.účtu: 9128481/0100

IČO: 00556301

DIČ: Obec není plátce DPH

 

Důvod a způsob založení

Obec Hříškov byla založena podle ustanovení §3 odst.4) zák.č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §29 odst.3) zákona č. 90/1995 Sb. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů.
 
 
Organizační struktura
Činnost úřadu obce je zajišťována prostřednictvím agendy starostky obce Jany Kalašové které jsou podřízeni:
 
Ilona Suková
 
 
Zastupitelstvo
Obec má zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v říjnu roku 2018:
seznam zastupitelů:
 
Jana Kalašová - starostka
Libor Plecháč - místostarosta
Dušan Kabourek - člen
Jan Fickert - člen
Miloslav Svatopolský - člen
Kateřina Vernerová - člen
Ing.Josef Šulek - člen
Ing.Eliška Štěpánová - člen
Ing.Hana Krepčíková- člen
 
 
Příjem žádostí a dalších podání
Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat:
 • Písemně
 • Osobně
 • e-mailem
 • elektronickým podáním
 • Telefonicky

Kontakty na úřad obce, včetně úředních hodin naleznete zde... 

 

Opravné prostředky

 Co když orgán žádosti nevyhoví:

 • pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení
   
Komu se odvolání posílá:
 • odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydal
   
Kdo o odvolání rozhodne
 • o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada (kde není rada rozhoduje zastupitelstvo obce)
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu
 
 
Dostupné formuláře v sídle úřadu obce
 
Žádost o výpis z rejstříku trestů
Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
 
 
Návody pro řešení životních situací
Informace pro řešení životních situací můžete požádat na Úřadu obce.
 
Současně však doporučujeme:
 
řešení životních situací na portálu veřejné správy zde...