Navigace

Obsah

 

Žádosti o informace
podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají:
 
 
Písemně
Osobně
e-mailem
elektronickým podáním
Telefonicky
Kontakty na úřad obce naleznete zde...
 
 
Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů:
Lhůty
Odkaz na zveřejněnou informaci (§ 6 odst. l) - 7 dnů
Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace (§ 14 odst. 3, písm. a) - 7 dnů
Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst.3,písm.b)-3dny
Poskytnutí informace žadateli (§ 14 odst. 3, písm. c) - 15 dnů
Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů (§ 14 odst. 5) - 10 dnů
Rozhodnutí o odvolání (§ 16 odst. 3) - 15 dnů
Upřesnění žádosti o informaci žadatele (§ 14 odst. 3, písm. a) - 30 dnů
Lhůta pro odvolání, jestliže povinný orgán ve lhůtě neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí o nevyhovění ( § 15 odst. 4) - 15 dnů
Odvolání proti rozhodnutí a odmítnutí žádosti (§ 16 odst. 1) - 15 dnů
 
Termíny:
Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2)-od 1.1.2001
Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002 
Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 
Kdo může o informaci požádat
- je to každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč
o informaci žádá
 
Kdo informaci poskytne
kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)
 
Kdy informaci neposkytne
je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost
jde-li informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby (národnost, rasový původ, náboženské zaměření, členství v politických stranách a hnutí, o její trestné činnosti, zdraví, majetkových poměrech atd.)
pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství
jde-li o informace o probíhajícím trestním řízení
pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům toho, kdo je o informaci požádán
 
Jak se o informaci žádá
ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení
písemně, není-li např. na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo není-li informace z pohledu žadatele dostatečná
 
Co musí písemná žádost obsahovat
musí z ní být zřejmé, komu je žádost určena, o jakou informaci se žádá a kdo ji činí
neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena (žádost se odloží)
 
 
 
Jaký bude postup povinného orgánu
je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebude-li upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti
pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí žadateli do tří dnů
pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci nejpozději do 30 dnů ( od 1. 1. 2001 do 15 dnů)
 
Co když orgán žádosti nevyhoví
pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel
 
proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení
 
Komu se odvolání posílá
odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydal
 
Kdo o odvolání rozhodne
o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada (kde není rada rozhoduje zastupitelstvo obce)
ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.