Odpady a finance 2021

Finance a odpovědnost v odpadovém hospodářství

Veškerý sběr separovaných a správně vytříděných odpadů je pro obec velmi důležitý. Každé kilo je započteno do celkového systému a od příštího roku bude dle nového zákona o odpadech (prosinec 2020) změněn i systém vybírání poplatků. Smluvní vztah byl novým zákonem zrušen, budou následovat poplatky z nemovitosti a občana žijícího v obci v závislosti na objemu nádoby a počtu osob v domácnosti.

V současné době připadá na jednoho trvale žijícího občana naší obce 191kg směsného komunálního odpadu (do SKO se započítává i velkoobjemový odpad). Přesto, že se zvýšilo množství vytříděného odpadu a celkově snížilo množství odpadu komunálního, je ještě velký prostor, jak třídění odpadu zlepšit.

JDE O NÁŠ DOMOV, O MÍSTO, KDE ŽIJEME…

Stát nám je schopen podle nového zákona garantovat současnou cenu skládkování SKO, ale pouze za podmínky, že celkové množství na jednoho občana a rok nepřevýší v daném roce určené limity. V letošním roce bychom se 191 kg/občan/rok limit splnili, ale každým rokem bude limit klesat. V roce 2029 musíme splnit limit 100 kg/občan a rok. TO JE VELKÁ VÝZVA! Je proto velmi důležité, abychom veškeré své odpady přednostně ukládali do nádob, které jsou jim určeny. Pokud se nezačne každý jednotlivec chovat odpovědně, bude stále mnoho odpadu, který na skládku nepatří. Zatím je to obec, kdo odpady doplatí, ale odpady jsou Vás, občanů, každý z nás je odpovědný za množství odpadů, které produkuje a které musí v plné míře zaplatit.

Stále čekáme na „čipování popelnic“ a vážní systém svozové společnosti, přesto obec vytváří podmínky maximálně příznivé pro třídění odpad. Je tedy na Vás, občanech, jak příležitosti využijete. Obec v roce 2021 zaplatila za likvidaci odpadů 435 581,-Kč a od Vás občanů vybrala 175 300,-Kč. Další peníze přišly do obecní kasy z obalové společnosti Ekokom, která obci vyplácí bonusy za námi vytříděné množství plastu, papíru a skla, také za odevzdané železo. Přesto obec na likvidaci odpadů v loňském roce doplácela cca 129 637,-Kč. V této částce však není započtena mzda zaměstnanců obce, kteří se starají o svoz pytlů od domů a údržbu sběrných míst.

Při čtení těchto čísel jistě každého z Vás napadne, co vše by se mohlo z peněz, které jdou na likvidaci odpadů v naší obci pořídit. Může to být systém odpadkových košů a nových laviček, může to být nové, úsporné veřejné osvětlení, chodník nebo vysazené stromy.

Pokud bychom snížili doplatek v obci na 50 000,- a méně, chtěli bychom jako zastupitelé z ušetřených peněz vyhlašovat menší projekty, které si určíte VY, občané obce Hříškov.

Graf

Obec Hříškov se nachází v Ústeckém kraji 12 km jihovýchodně od Loun. Je tvořena třemi místními částmi – Hříškov - Hvížďalka - Bedřichovice. Obec leží v nadmořské výšce 390 m, má rozlohu 1 024 ha a 410 obyvatel. Na území obce zasahuje Přírodní park Džbán a nadregionální biocentrum Pochválovská stráň. První dochovaná písemná zmínka o obci je z roku 1318. Název Hříškov vznikl od osobního jména Hřech a ves měla až do zrušení poddanství pět vrchností.
Díky své poloze na hřbetu Džbánské plošiny s klesajícím terénem směrem k městu Louny poskytuje překrásné panoramatické výhledy na České středohoří, Mosteckou pánev i vzdálený masiv Krušných hor. Obcí vede ze severu na východ cyklotrasa a výlet do obce a okolních lesů lze spojit s procházkou lipovou alejí se dvěma menhiry nebo návštěvou nedostavěného gotického chrámu v Panenském Týnci.

 

​​Kde nás najdete?