Vývoz komunálního odpadu při frekvenci 1x měsíčně bude v roce 2024 uskutečněn 11.4., 9.5., 6.6., 4.7., 1.8., 12.9.,  10.10., 7.11., 5.12.

Ve středu 24.7.2024 bude obecní úřad otevřen pouze do 11:30 hod.

Jak nakládat s odpady

Celý systém odpadového hospodářství je popsán v Obecně závazná vyhláška č.2/2021, kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství - Oficiální stránky obce Hříškov (hriskov.cz)

Sběrná místa

Hříškov:

 •  u obecního úřadu
 • u prodejny COOP
 • u hřbitova

Bedřichovice: 

      -     u kapličky

Hvížďalka:

 • u silnice

Na sběrných místech jsou k dispozici kontejnery nebo plastové nádoby:

 • PLAST se žlutým víkem
 • PAPÍR s modrým víkem
 • SKLO se zeleným víkem
 • NÁPOJOVÉ OBALY s oranžovým víkem
 • PLECHOVKY A DROBNÝ KOV s bílým víkem
 • JEDLÝ OLEJ černé popelnice s otvorem

  Centrální sběrné místo ve Hříškově u obecního úřadu čp.50 :

 • TEXTIL pro CHARITU (čisté a použitelné oděvy, boty, lůžkoviny apod.) kovový označený kontejner
 • TEXTIL ODPADNÍ (poškozený, špinavý textil,boty, lůžkoviny hadry apod.)   černý kontejner s označením 
 • SVÍTIDLA A MALÝ ELEKTROODPAD (zářivky, žárovky, )  nádoby s červeným víkem
 • BATERIE( monočlánky, telefonní, nářadí) označený plastový box

Po domluvě se zaměstnanci obce lze celoročně odložit do velkoobjemových kontejnerů

 • NADMĚRNÝ ODPAD (sedací soupravy, koberce, nábytek apod.)
 • VELKÉ  ELEKTRO (lednice, pračky apod.)
 • DŘEVO (nábytek apod.)
 • ŽELEZO
 • NEBEZPEČNÝ ODPAD (barvy apod.)
 • BIO ODPAD přednostně likvidujte v kompostérech.    

 

Dále je možné likvidovat v hnědých kontejnerech na Hříškově u hřbitova a v Bedřichovicích u kapličky. Ve Hříškově je celoročně ve školní zahradě přistaven velkoobjemový kontejneru na měkký bioodpad (tráva, listí, plody ap.) Větve nechávejte vedle kontejneru, budou seštěpkovány. 

JEDNOTLIVÉ SLOŽKY ODPADU jsou likvidovány převážně svozovou firmou Marius Pedersen a.s., IČ 42194920, vytříděné složky jsou dále recyklovány, komunální odpad je likvidován skládkováním

Bio odpad odvážíme na kompostárnu v Panenském Týnci, kterou provozuje Ing.Arnoštka Petrusová, IČ 75071274.

Železo předává obec firmě Demonta T s.r.o., IČ 41034228  k dalšímu zpracování

Jedlé oleje předává obec firmě Černohlávek Group s.r.o., IČ 08298963 k dalšímu zpracování

 

Předcházení vzniku odpadů:

Podpořme svým chováním systém oběhového hospodářství pro zachování přírody a místa, kde žijeme. Některé odpady můžeme snížit na absolutní minimum opakovaným použitím obalů na potraviny, domácím kompostováním, znovuvyužití textilu nebo výměnou tištěného zpravodaje za elektronickou podobu.

Celé oběhové hospodářství je šetrnější způsob výroby a spotřeby zboží. Využívá repasování a recyklaci produktů, zhodnocuje již existující výrobky a prodlužuje životní cyklus zboží. Když už samotný výrobek nemůže být používán, využijí se suroviny a komponenty tak, aby z nich vznikla další hodnota pro ekonomiku. Díky tomu je méně odpadu pro konečnou likvidaci.

Tipy a praktická doporučení z praxe, jak se doma vyhnout vzniku odpadů - Ekolist.cz

Jak předcházet odpadům? (arnika.org)

 

 

Hříškov 01.04.2022

 

Obec Hříškov se nachází v Ústeckém kraji 12 km jihovýchodně od Loun. Je tvořena třemi místními částmi – Hříškov - Hvížďalka - Bedřichovice. Obec leží v nadmořské výšce 390 m, má rozlohu 1 024 ha a 410 obyvatel. Na území obce zasahuje Přírodní park Džbán a nadregionální biocentrum Pochválovská stráň. První dochovaná písemná zmínka o obci je z roku 1318. Název Hříškov vznikl od osobního jména Hřech a ves měla až do zrušení poddanství pět vrchností.
Díky své poloze na hřbetu Džbánské plošiny s klesajícím terénem směrem k městu Louny poskytuje překrásné panoramatické výhledy na České středohoří, Mosteckou pánev i vzdálený masiv Krušných hor. Obcí vede ze severu na východ cyklotrasa a výlet do obce a okolních lesů lze spojit s procházkou lipovou alejí se dvěma menhiry nebo návštěvou nedostavěného gotického chrámu v Panenském Týnci.

 

​​Kde nás najdete?