Vývoz komunálního odpadu při frekvenci 1x měsíčně bude v roce 2024 uskutečněn 11.4., 9.5., 6.6., 4.7., 1.8., 12.9.,  10.10., 7.11., 5.12.

Od 31.5. do 13.6.2024 budou prováděny odečty elektroměrů. 

Kaple Nejsvětější Trojice v Hříškově

Kostel byl ve středověku jednou z nejdůležitějších staveb v obci. Provázel vesničany celým jejich životem. V kostele byli krátce po svém narození pokřtěni, následovala první zpověď, první svaté přijímání a pravidelné návštěvy bohoslužeb. V kostele probíhaly svatby, ale také pohřby, neboť středověké kostely bývaly zpravidla obklopeny hřbitovem. O nedělích a významných svátcích se zde shromažďovali lidé z celé farnosti nejen ke mši a kázání, ale také aby se setkávali a pohovořili si.

Hříškov neměl vlastní kostel a příslušel od středověku k farnímu kostelu smolnickému, kam Hříškovští pravidelně docházeli. Po třicetileté válce (asi v polovině 17. století), kdy smolnická fara nefungovala, museli Hříškovští navštěvovat kostel až ve vzdálených Radonicích a od 60. let 17. století pak bližší kostel ve Vrbně. Koncem 17. století (roku 1698) byla smolnická fara obnovena.

Současný kamenný kostel byl v Hříškově postaven až v roce 1834. Od té doby se jeho podoba nezměnila. Kamennému kostelu údajně předcházela malá kaple ze dřeva, která měla stát nedaleko místa dnešní stavby. Bohužel se mi nepodařilo zjistit ohledně této stavby nic bližšího. Vlastní křesťanská kaple vznikla v Hříškově poměrně pozdě, zvlášť uvědomíme-li si, že této kamenné stavbě předcházela stavba kamenné židovské synagogy postavené v obci roku 1806. Ta se bohužel dnešní doby nedočkala a byla zbourána nedlouho po druhé světové válce.

Kaple Nejsvětější Trojice byla vystavěna z prostředků darovaných hříškovskými občany. Stavbu provedli Vojtěch Mathyáš, mistr zednický v Hříškově, a Fila, mistr tesařský ze Smolnice. Arcibiskupská kancelář v Praze nařídila, aby Hříškovští do konce roku 1840 složili 100 zlatých jako udržovací fond pro kapli. Tento obnos byl uložen na 5 % úrok (od roku 1872 zvýšen na 6 % úrok) a z těchto prostředků probíhaly následné opravy kaple.

Kaple byla zasvěcena sv. Trojici a vysvěcena byla dne 3. května 1841. Střecha vížky byla původně pokryta šindelem, který měl být dodatečně nahrazen plechem. Z doby před rokem 1841 pochází posměšné říkadlo Hříškovkých: „Čtyři práva, žádná správa. A kaplička bez futrála“, což souvisela právě s onou dočasnou prkennou střechou kaple. 

Kaple byla od počátku vybavena jedním oltářem s obrazem sv. Trojice namalovaným roku 1834 Kroupou z Prahy. Po stranách tabernáklu vpravo byl obraz sv. Anny, vlevo obraz sv. Josefa. Po obou stranách byly 3 svícny, oltář byl pokryt bílým prostěradlem a opatřen dvěma polštáři.Dochovaný inventář kostela z roku 1913 uvádí, že se v kostele nacházely tyto další obrazy: obraz Matky Boží, obraz sv. Kateřiny, obraz sv. Jáchyma se sv. Annou, obraz sv. Petra, obraz Svatby v Káni galilejské, obraz sv. Jana Křtitele jako dítěte, obraz Ukřižovaného, obraz sv. Bartoloměje, obraz přijímání svatých apoštolů a 14 obrazů křížové cesty (dodnes se jich dochovalo 13). V kapli byla ještě socha Matky Boží s jezulátkem.

Roku 1841 darovali Hříškovští kapli mosazný pozlacený kalich zhotovený od mistra Kobra z Loun. Terezie Fořtová darovala kapli mosazné ciborium koupené a roku 1853 posvěcené v Praze. Zmíním ještě některé opravy, které se na kapli uskutečnily: roku 1875 proběhla oprava věže kaple, roku 1890 byla provedena celková oprava kaple, roku 1934 se uskutečnila oprava oplechování vížky, roku 1948 byla vyměněna krytina střechy. Roku 1959 byla ke kapličce přistavěna autobusová čekárna, která byla v současnosti od kaple oddělena.

Ještě do nedávné doby probíhaly v hříškovské kapli mše, a to vždy o hříškovské pouti, slavené na sv. Trojici, svátek zasvěcení kaple. Tento svátek se slaví v neděli po Letnicích (či Svatodušních svátcích), které připadají na 7. neděli po Velikonocích.

Kaple Nejsvětější Trojice ve Hříškově

 

Obec Hříškov se nachází v Ústeckém kraji 12 km jihovýchodně od Loun. Je tvořena třemi místními částmi – Hříškov - Hvížďalka - Bedřichovice. Obec leží v nadmořské výšce 390 m, má rozlohu 1 024 ha a 410 obyvatel. Na území obce zasahuje Přírodní park Džbán a nadregionální biocentrum Pochválovská stráň. První dochovaná písemná zmínka o obci je z roku 1318. Název Hříškov vznikl od osobního jména Hřech a ves měla až do zrušení poddanství pět vrchností.
Díky své poloze na hřbetu Džbánské plošiny s klesajícím terénem směrem k městu Louny poskytuje překrásné panoramatické výhledy na České středohoří, Mosteckou pánev i vzdálený masiv Krušných hor. Obcí vede ze severu na východ cyklotrasa a výlet do obce a okolních lesů lze spojit s procházkou lipovou alejí se dvěma menhiry nebo návštěvou nedostavěného gotického chrámu v Panenském Týnci.

 

​​Kde nás najdete?